Cookie információ

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Honlapunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?
Rendszer sütik:
• Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
• Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott
elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
• Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
• Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

 

 

 

 Cookie-Informationen

Was sind Cookies und wie gehen wir damit um?
Cookies sind kleine Datendateien (im Folgenden als "Cookies" bezeichnet), die über die Website über die Website auf Ihren Computer übertragen werden und von Ihrem Internetbrowser gespeichert und gespeichert werden.

Allgemeine Aufgaben von Cookies:
Informationen über Besucher und ihre Geräte sammeln;
• merken Sie sich die individuellen Einstellungen der Besucher, die z. Wenn Sie Online-Transaktionen verwenden, müssen Sie diese nicht erneut eingeben.
• die Nutzung der Website erleichtern;
• bieten eine qualitativ hochwertige Benutzererfahrung.
Um einen maßgeschneiderten Service zu bieten, wird ein kleines Datenpaket, das sogenannte platziert einen Cookie und liest ihn bei einem späteren Besuch zurück. Wenn der Browser ein zuvor gespeichertes Cookie zurückgibt, hat der Cookie-Anbieter die Möglichkeit, den aktuellen Besuch des Benutzers mit dem vorherigen zu verknüpfen, jedoch nur für seinen eigenen Inhalt.

Die meisten der am häufigsten verwendeten Internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari usw.) akzeptieren und erlauben standardmäßig das Herunterladen und Verwenden von Cookies. Es liegt jedoch an Ihnen, diese durch Ändern Ihrer Browsereinstellungen abzulehnen oder zu deaktivieren, oder Sie können Sie können auch Cookies löschen, die bereits auf Ihrem Computer gespeichert sind. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie im Menüpunkt "Hilfe" in jedem Browser.

Es gibt Cookies, für die keine vorherige Zustimmung erforderlich ist. Unsere Website bietet kurze Informationen zu diesen Themen, wenn Sie Ihren ersten Besuch starten, z. B. Authentifizierung, Multimedia-Player, Lastausgleich, Sitzungscookies zur Anpassung der Benutzeroberfläche und benutzerzentrierte Sicherheitscookies. Wir werden Sie zu Beginn des ersten Besuchs über die Cookies informieren, für die eine Einwilligung erforderlich ist - sofern die Datenverwaltung bereits mit dem Besuch der Website beginnt - und wir werden Sie um Ihre Einwilligung bitten.

Unsere Website verwendet oder erlaubt keine Cookies, mit denen Dritte ohne Ihre Zustimmung Daten sammeln können. Die Annahme von Cookies ist nicht obligatorisch. Unser Unternehmen ist jedoch nicht verantwortlich, wenn unsere Website ohne Cookies möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert. Aber natürlich bemühen wir uns, die maximale Benutzererfahrung zu bieten, ohne Cookies zu akzeptieren!

Welche Cookies verwenden wir?
System-Cookies:
• Rechtsgrundlage: Keine Zustimmung erforderlich
• Beschreibung: Mit diesen Cookies können Besucher die Website des Datenmanagers vollständig und nahtlos durchsuchen, ihre Funktionen nutzen und
verfügbare Dienste. Cookies dieses Typs sind bis zum Ende der Sitzung gültig (Browsen). Diese Art von Cookies wird automatisch geschlossen, wenn der Browser geschlossen wird.
von Ihrem Computer oder einem anderen Gerät gelöscht, das Sie gerade durchsuchen.
• Zweck der Datenverwaltung: Verbessern Sie die Benutzererfahrung
• Dauer: Browsersitzung

 

 

 

  Cookie information

What are cookies and how do we handle them?
Cookies are small data files (hereinafter referred to as cookies) that are placed on your computer via the website using the website and saved and stored by your internet browser.

General tasks of cookies:
collect information about visitors and their devices;
• memorize the individual settings of the visitors, which can be used e.g. when using online transactions, so you don’t have to retype them;
• facilitate the use of the website;
• provide a quality user experience.
In order to provide customized service, a small data packet, the so-called places a cookie and reads it back at a later visit. If the browser returns a previously saved cookie, the cookie provider has the option to link the user's current visit to the previous ones, but only for their own content.

Most of the most commonly used Internet browsers (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, etc.) accept and allow the download and use of cookies by default, but it is up to you to refuse or disable them by changing your browser settings, or you can you can also delete cookies that are already stored on your computer. For more information on the use of cookies, see the "help" menu item in each browser.

There are cookies that do not require your prior consent. Our website provides brief information about these when you start your first visit, such as authentication, multimedia player, load balancing, session cookies to help you customize the user interface, and user-centric security cookies. We will inform you about the cookies that require consent - if the data processing starts already by visiting the site - at the beginning of the first visit and ask for your consent.

Our website does not use or allow cookies that allow third parties to collect data without your consent. Acceptance of cookies is not mandatory, however, our Company is not responsible if, in the absence of cookies, our website may not function as expected. But of course we strive to provide the maximum user experience without accepting cookies!

What cookies do we use?
System cookies:
• Legal basis: No consent required
• Description: The purpose of these cookies is to allow visitors to fully and seamlessly browse the Data Manager's website, use its functions and
available services. Cookies of this type are valid until the end of the session (browsing), this type of cookies is automatically closed when the browser is closed.
deleted from your computer or other device you are browsing.
• Purpose of data management: Improve user experience
• Duration: Browser session